U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom togetherวันนี้ พ.ศ.2503ประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแปลงวันชาติจากวันที่ 24 มิถุนายน มาเป็นวันที่ 5 ธันวาคม, 24มิถุนายน เป็น“วันชาติ”ของไทยอยู่นานถึง 21ปี ครั้น วันที่ 21 พฤษภาคม 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นใหม่อีกฉบับหนึ่ง เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย นับแต่ปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันชาติ”ของไทย แต่นั้นเป็นต้นมา
พ.ศ.2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการ


 U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom together
Power by Uneed (Thailand) Co.,Ltd.