U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom togetherวันนี้ พ.ศ.2499ประเทศปากีสถานปกครองแบบสาธารณรัฐอิสลามแห่งแรกของโลก ภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง
พ.ศ.2449ฝรั่งเศสทำสัญญาคืนจังหวัดตราดกับดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงโดยแลกเปลี่ยนกับพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณ ตกอยู่ในความยึดครองของฝรั่งเศส จนถึงวันนี้ จึงได้มีการตกลงทำหนังสือสัญญาคืนดินเดนขึ้น


 U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom together
Power by Uneed (Thailand) Co.,Ltd.