U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom togetherวันนี้ พ.ศ.2310เจ้าตากมุ่งยึดเมืองจันทบูร ซึ่งก่อนเข้าตีเมือง ได้มีรับสั่งให้ทหารทุกคนทำลายหม้อข้าวให้หมด หมายจะให้ไปกินข้าวในเมืองจันทบูร จนตีได้เมืองจันทบูร หลังจากนั้น ก็มีผู้คนสมัครใจเข้ามาร่วมด้วยกับพระองค์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเมืองจันทบูรและเมืองตราดไม่ถูกยึดครองโดยทหารพม่า
พ.ศ.2505 ศาลโลก หรือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก พิพากษาชี้ขาด คดีปราสาทเขาพระวิหาร ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชา ปราสาทหินแห่งนี้เป็นศิลปะขอม สร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ภาษาเขมรเรียก "เปรี๊ยะ วิเฮียร์" Phrea vihear


 U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom together
Power by Uneed (Thailand) Co.,Ltd.