U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom togetherวันนี้ วันมาฆบูชา หรือ "วันจาตุรงคสันนิบาต"เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมีเป็นอัศจรรย์ ได้ริเริ่มให้จัดงานวันสำคัญนี้ในรัชกาลที่4 พ.ศ.2549 รัฐบาลประกาศให้วันมาฆบูชา เป็น"วันกตัญญูแห่งชาติ"
พ.ศ.2446 วันเกิด พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช อดีตนายตำรวจชื่อดังของวงการตำรวจไทย ซึ่งท่านมีชื่อเสียงเป็นอันมากในการปราบโจรร้ายในภูมิภาคต่างๆของไทยจนท่านได้ฉายาว่า อัศวินพริกขี้หนู ท่านได้สร้างจตุคามรามเทพรุ่นแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2530


 U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom together
Power by Uneed (Thailand) Co.,Ltd.