U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom togetherวันนี้ พ.ศ.2396 วันราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2468 วันราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พ.ศ.2489 เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
หนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองคานส์ ตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดย ฌอง ซาอี รมต.ศึกษา เห็นว่าเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิส กำลังถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลเผด็จการฟาสซิสม์ของอิตาลี จึงจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของฝรั่งเศสขึ้นมา ในที่สุดก็เลือกเมืองคานส์ซึ่งเป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสในปี2482 แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่2 ก่อนแล้วรื้อโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งในปี2489


 U'sms บริการส่ง SMS ท่านผ่านเว็บ :: SMS sending tool, send SMS via website in realtime to all mobile operators in Thailand. SMS in Thailand, we integrated IT and telecom together
Power by Uneed (Thailand) Co.,Ltd.